História katedry

Až do prelomu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov sa na Slovensku filmologickým problémom, výskumu či výučbe nevenovala žiadna inštitúcia. Napriek neexistujúcej domácej platforme odborného filmového vzdelávania sa už v tomto období začali objavovať niektoré publicistické osobnosti, ktoré v nasledujúcich rokoch ovplyvnili smerovanie slovenskej filmovej žurnalistiky.

Už koncom päťdesiatych rokov existovali úvahy o založení oddelenia filmovej dramaturgie v rámci Katedry dramaturgie a divadelnej vedy Divadelnej fakulty na VŠMU v Bratislave. Tento zámer vyústil do vzniku subkatedry filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky v školskom roku 1963/64, ktorá sa neskôr osamostatnila. Postupne na Katedre vznikali odbory ako réžia, kamera či dokumentárna tvorba. Ich metodika výučby nadväzovala predovšetkým na model osvedčený pražskou FAMU.

V júni 1974 vďaka iniciatíve Petra Mihálika, najvýraznejšej postavy slovenskej filmovej teórie a publicistiky, vznikol na divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení Medziodborový tím pre výskum vyjadrovania a pôsobenia filmu a televízie. Na jeho činnosti sa okrem pracovníkov VŠMU zúčastňovali aj mnohé ďalšie významné osobnosti. Ťažiskom diskusií a prednášok bolo predovšetkým budovanie terminológie filmovej vedy, umožňujúce väčšiu exaktnosť pri analýze filmového diela. Veľký dôraz sa kládol predovšetkým na problematiku montáže. Tej sa okrem iniciátora krúžku Petra Mihálika vo svojich statiach venovali napríklad aj také osobnosti ako Július Pašteka a Ivan Stadtrucker.

Rozmach filmológie na Slovensku v druhej polovici sedemdesiatych rokov vyústil do konštituovania študijného odboru Filmová veda na Divadelnej fakulte VŠMU v školskom roku 1978/79, avšak ešte nie samostatne, ale v kombinácii s divadelnou vedou. V priebehu osemdesiatych rokov sa spočiatku úspešný pokus o konštituovanie filmovej vedy ako študijného odboru na istý čas prerušil. Toto spomalenie sľubného vývoja bolo spôsobené administratívnym rozhodnutím o presunutí odboru z Vysokej školy múzických umení na Univerzitu Komenského. Medzitým však počet filmových odborov na Divadelnej fakulte narastal a zmenila sa aj politická situácia, čo umožnilo 14. 6. 1990 ustanovenie samostatnej Filmovej a televíznej fakulty. V tom istom roku na tejto fakulte vzniká aj samostatná Katedra filmovej vedy. Fungovala až do roku 2003, keď sa začal proces jej transformácie na subkatedru v rámci ateliéru aplikovanej dramaturgie.

Dnes je katedra znova samostatná. Niekoľko rokov fungovala pod názvom Katedra audiovizuálnych štúdií, od školského roka 2022/2023 sa premenovala na Katedru filmových štúdií. Zmena názvu súvisí s tým, že Akreditačná agentúra schválila nový študijný program Teória divadla, filmu a hudby, ktorý budú spoločne realizovať Katedra divadelných štúdií na Divadelnej fakulte, Katedra filmových štúdií na Filmovej a televíznej fakulte a Katedra teórie hudby a Katedra teórie tanca na Hudobnej a tanečnej fakulte. Interdisciplinárne sa tak prepája nielen teoretické štúdium s praktickými odbormi, ale aj umenovedy venované rôznym múzam. Študentky a študenti majú možnosť v rámci novovzniknutého Inštitútu teórie divadla, filmu a hudby participovať na spoločných konferenčných, výskumných či publikačných projektoch a rozširujú sa im šance odborného uplatnenia v praxi. Katedra filmových štúdií poskytuje svojim poslucháčkam a poslucháčom rozvíjanie talentu a osvojenie si znalostí v unikátnom spojení teoretických a praktických aspektov audiovízie.