Obrazy (proti) extrémizmu

Edukačno-edičný projekt Obrazy (proti) extrémizmu je bezprostrednou reakciou pedagogičiek Katedry audiovizuálnych (filmových) štúdií na vzostup pravicového extrémizmu, ktorý do našej spoločnosti zasieva strach, agresivitu, xenofóbne a homofóbne prejavy a svojimi zjednodušenými populistickými receptami si získava sympatie najmä mladej generácie.

Nápad vznikol spontánne po parlamentných voľbách v marci 2016 a vďaka finančnej podpore Audiovizuálneho fondu a spolupráci so Slovenským filmovým ústavom sme v roku 2019 vydali 2-DVD, určené najmä pre študentov a pedagógov všetkých typov stredných škôl. Zámerom projektu je posilnenie historického povedomia študentov a študentiek, scitlivenie vnímania a porozumenia starým aj novým reprezentáciám kľúčových tém, akými sú: mediálna manipulácia, rasová a etnická neznášanlivosť, nacionalizmus, strach zo sexuality a inakosti, náboženská intolerancia, holokaust, politická moc a život v exile.

V neposlednom rade ide aj o popularizáciu slovenského krátkeho filmu, o medzigeneračný dialóg filmov vyrobených slovenskými dokumentaristami v rokoch 1946 až 1989 a filmami študentov FTF VŠMU vytvorenými po roku 1995.

Tieto dve línie projektu, jednak sprístupnenie starých, archívnych filmov, ktoré doteraz nevyšli na DVD, ani ich nie je možné vidieť v bežnej distribúcii, jednak predstavenie študentských filmov, ktoré svojím nezaťaženým pohľadom aktualizujú spoločensky pálčivé témy a majú tak potenciál osloviť práve mladých divákov, považujeme za dôležité pri ilustrovaní historického posunu v reprezentácii daných tém, v opakovaní či prekonávaní predsudkov a stereotypov. Aké prostriedky používala propaganda po "Víťaznom februári" a aké v období "mečiarizmu"? Ako sa konštruovala realita pri zobrazení rómskeho obyvateľstva v 50. rokoch 20. storočia a ako sa dnes pristupuje k neriešenej téme chudoby a sociálneho vylúčenia Rómov? Tieto a podobné otázky zodpovie DVD príručka s textami – dobovým kontextom, analýzami vybraných filmov, témami do diskusie, odporúčanou literatúrou a filmografiou.

Viac o projekte: https://www.vsmu.sk/ftf/projekty/obrazy-proti-extremizmu/

V prípade záujmu o DVD nás kontaktujte: info@filmovestudia.sk.