Oral history

Od školského roku 2007/2008 sa naši študenti v spolupráci so študentmi ďalších katedier FTF VŠMU podieľajú na riešení projektu Oral history – Audiovizuálne záznamy pamätníkov slovenskej kinematografie.

Oral history alebo orálna história – hovorená, rozprávaná história – je novodobou interdisciplinárnou metódou poznávania dejín. Sleduje individuálne zážitky a skúsenosti – veď niektoré svedectvá o uplynulých obdobiach sa nedajú získať inak ako autentickým rozhovorom s priamymi účastníkmi minulých dejov. V oblasti slovenskej filmologickej historiografie doteraz neprebehlo systematické skúmanie dejín prostredníctvom metódy orálnej histórie, ktoré by viedlo rozhovory so staršími, častokrát zabudnutými filmovými tvorcami. Aspekt zviditeľnenia, v našom prípade audiovizuálnym záznamom, pritom zohráva dôležitú úlohu – veď o mnohých tvorcoch hranej, dokumentárnej, animovanej a televíznej tvorby existujú len sporé fotografické a textové záznamy, a hoci figurujú v dejinách slovenskej kinematografie, získať o nich ucelený obraz je takmer nemožné.

V roku 2010 získal náš projekt dvojročnú grantovú podporu z Ministerstva školstva (KEGA č. 328-001VŠMU-4/2010, riešitelia: Václav Macek, Zuzana Mojžišová, Eva Filová). V rokoch 2012 – 2014 sme projekt inovovali a posunuli bližšie k odbornej (i laickej) verejnosti prostredníctvom webovej stránky s názvom Online lexikón slovenských filmových tvorcov – dopĺňanie dejín slovenskej kinematografie prostredníctvom metódy orálnej histórie (KEGA č. 006VŠMU-4/2012).

V rokoch 2017 – 2019 sme v projekte pokračovali pod názvom FILMOVÁ PAMÄŤ – medzigeneračný dialóg realizovaný prostredníctvom metódy orálnej histórie (KEGA č. 001VŠMU-4/2017, riešiteľky: Zuzana Mojžišová, Eva Filová).

V roku 2023 sme získali grant a vo výskume oral history pokračujeme projektom AUDIOVIZUÁLNE SKRIPTUM - k dejinám slovenskej kinematografie (KEGA č. 005VŠMU-4/2023, riešiteľky: Zuzana Mojžišová, Eva Filová). Cieľom projektu je zhodnocovať a spracovať už jestvujúce i novo získané audiovizuálne záznamy a pripraviť kratšie alebo dlhšie strihové filmy k vybraným témam či okruhom. Výsledné audiovizuálne materiály sa stanú súčasťou prednášok o dejinách slovenskej kinematografie pre všetky poslucháčky a poslucháčov FTF VŠMU, prípadne budú slúžiť pre ďalšie výskumné a prezentačné účely.


Lexikón slovenských filmových tvorcov – dopĺňanie dejín slovenskej kinematografie prostredníctvom metódy orálnej histórie

Výstupmi sú audiovizuálne spracované rozhovory a ich prepisy do elektronickej podoby. Nezamerali sme sa len na zvučné filmárske mená, ale snažíme sa, aby sieť, ktorú sme rozhodili, mala čo najrozsiahlejší záber. Preto v našom online lexikóne nájdete nielen režisérky a režisérov, ale aj animátorky a animátorov, kameramanov, hudobných skladateľov, zvukových majstrov, scenáristov a dramaturgov, producentov a filmových publicistov.

Každé spracované heslo-meno obsahuje krátky profesijný životopis autorky/autora, fotografiu, autorizovaný, mierne redakčne upravený prepis rozhovoru v elektronickej podobe a ukážku z audiovizuálne spracovaného rozhovoru (ukážky pribúdajú postupne).