Frame

Frame je časopis, ktorý už niekoľko rokov vzniká na pôde Katedry filmových štúdií. Nevznikol z povinnosti, ale z potreby. Z potreby nájsť, založiť a dlhodobo prevádzkovať platformu, kde sa budú môcť – verejne, a to je dôležité – prezentovať študenti z našej katedry. Kde budú môcť – hromadne, a to je tiež dôležité – predviesť, ako dokážu reflektovať filmovú tvorbu našu i zahraničnú, ako o nej premýšľajú a v akej kvalite vedia svoje myšlienky dať na papier.
Prvé číslo časopisu Frame uzrelo svetlo sveta v roku 2003, sprvu vychádzal samostatne, neskôr si ho vzal pod krídla odborný časopis Kino Ikon. Do roku 2020 vychádzal Frame (vďaka finančnej podpore VŠMU a Asociácie slovenských filmových klubov) dva razy do roka ako (graficky, obsahovo i štruktúrou oddelená) súčasť Kino Ikonu. Od roku 2021 prešiel do online priestoru.
Každé číslo má hlavnú tému – napríklad Minulosť, Adaptácia, Deštrukcia, Film noir, Normalizácia, Konfrontácie... Na horúcu aktuálnosť príspevkov, vzhľadom na periodicitu vychádzania časopisu, bolo nevyhnutné rezignovať.
Zväčša majú príspevky formu recenzie, ale objavujú sa aj články porovnávajúce, zhodnocujúce viac než len poučenie z jedného filmu, objavujú sa profily režisérov, rozhovory, scenáre, reportáže, ale aj príspevky odzrkadľujúce život školy, katedry, študentov. Frame je rovnako priestorom pre uverejňovanie prekladov, kde si autor môže naživo vyskúšať svoju schopnosť cudziemu jazyku (a odbornej hantírke v cudzom jazyku) nielen porozumieť, ale ho aj zmysluplne pretransponovať do slovenčiny.