Autorka: Katarína Mišíková. Dlhoročná prax vzdelávania doktorandov a doktorandiek teoretických študijných programov v oblasti vied o divadelnom, filmovom a hudobnom umení na Vysokej škole múzických umení bola tradične zameraná najmä na rozvíjanie ich vedecko-výskumného potenciálu, metodológiu umenovedného výskumu a individuálne vedenie dizertačnej...

Zostavovateľka: Jelena Paštéková; autori a autorky: kolektív KFS. Klasické filmové teórie zaradili film medzi najvplyvnejšie umenia 20. storočia. Filmové autorstvo zrodené na konci päťdesiatych vstúpilo do kontaktu s "ťažkým" kalibrom semiologických konceptov a teórií prinieslo "iné" problémy: postštrukturalistické myslenie sa v nasledujúcich...

Autorky: Eva Filová a Zuzana Mojžišová. Dnes sa veľa hovorí o školstve. O mnohých jeho problémoch. Jedným z nich je aj nedostačujúce prepojenie získavania teoretických vedomostí a praktických zručností najmä na stredných a vysokých školách. Je neodškriepiteľné, že správne namiešanie vedomostí a zručností u absolventov zvyšuje ich uplatniteľnosť v...

Autor: Martin Ciel. Monografia Film a politika (Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 1989) skúma, ako a akými spôsobmi sa politika prejavovala v rôznych abnormálnych, neštandardných politicko-spoločenských situáciách a režimoch, ktoré existovali na Slovensku v rokoch 1939 až 1989. Akým spôsobom propaganda politickú ideológiu...