Akademické kompetentnosti

23.01.2024

Autorka: Katarína Mišíková. Dlhoročná prax vzdelávania doktorandov a doktorandiek teoretických študijných programov v oblasti vied o divadelnom, filmovom a hudobnom umení na Vysokej škole múzických umení bola tradične zameraná najmä na rozvíjanie ich vedecko-výskumného potenciálu, metodológiu umenovedného výskumu a individuálne vedenie dizertačnej práce. Vychádzala z podobnej filozofie ako vzdelávanie doktorandov a doktorandiek v oblasti divadelného, filmového a hudobného umenia, ktoré je postavené na individuálnom vedení študentstva majstrom/majsterkou - umelcom/umelkyňou. So vznikom medzifakultného študijného programu Teória divadla, filmu a hudby a následným posilnením výuky vied o troch druhoch umenia na VŠMU sa ukazuje, že vzdelávanie na treťom stupni vysokoškolského štúdia v oblasti vied o umení a kultúre, ktoré stoja na pomedzí humanitných vied a umenia, si vyžaduje inovovaný prístup. Potreba obstáť v domácej konkurencii vysokých škôl a v profesionálnom prostredí kladie väčší dôraz na prípravu doktorandov a doktorandiek na metodiku výuky a ich orientáciu v akademickom teréne. Doktorandi a doktorandky aj pedagógovia a pedagogičky umenovedného študijného programu na svojich domovských fakultách neraz prednášajú všeobecné teoretické predmety, ktoré majú bližšie ku klasickému univerzitnému vzdelávaniu ako k vzdelávaniu v oblasti umenia. A nezriedka im na začiatku vedecko-pedagogickej dráhy chýba jasnejšie vedenie v praktickej akademickej prevádzke, ktoré by pokrývalo nielen výskum, ale aj sprístupňovanie jeho výsledkov, pedagogické zručnosti a takzvaný manažment vedy.

Elektronické skriptum Akademické kompetentnosti má byť sprievodcom pre študentstvo doktorandského štúdia v študijnom programe Teória divadla filmu a hudby, ktorý na Vysokej škole múzických umení realizujú Katedra divadelných štúdií na Divadelnej fakulte, Katedra filmových štúdií na Filmovej a televíznej fakulte a Katedra teórie a manažmentu hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte. Skriptum vychádza z pilotného ročníka výuky predmetu Akademické kompetentnosti, ktorý sa konal v akademickom roku 2022/23. Predmet má doktorandom a doktorandkám pomôcť zorientovať sa v aktuálnych pedagogických a výskumných trendoch v oblasti vied o umení a sprostredkovať im zručnosti potrebné pre akademickú prácu.

Skriptum je koncipované ako lektúra bez vedeckých ambícií. Má ísť predovšetkým o užitočný text, ktorý svojou formou, štruktúrou, jazykom či obsahom doktorandov a doktorandky usmerní a neodradí. Má charakter príručky, ktorá sa viacej ako o teóriu opiera o osobné pedagogické a vedecké skúsenosti, presnejšie o stále živú spomienku na pocit ich nedostatočnosti počas môjho vlastného doktorandského štúdia aj krátko po ňom. Ponúkam poučenia z chýb a omylov, ktorých som sa počas akademickej práce sama dopustila, s nádejou, že sa im študentstvo môže vyvarovať.