Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl

Film a príbuzné médiá majú v našej kultúre čoraz významnejšie miesto, do učebných osnov sa však ich dôležitosť premieta len veľmi pomaly. Či už je to tým, že mnoho ľudí je na základe každodenného stretávania sa s filmom mylne presvedčených, že mu dokážu prirodzene rozumieť – a pritom im často unikajú zložité mechanizmy, ukryté pod jeho zdanlivo ľahko dekódovateľným povrchom – alebo z iných dôvodov, s každým ďalším oneskorením potreba osvojenia si kritického vzťahu k videnému výrazne narastá.

Katedra filmových štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU preto ponúka pedagógom a študentom stredných škôl projekt, na základe ktorého si môžu osvojiť schopnosť vnímať médiá, rozumieť im a využívať ich v súlade s vlastnými špecifickými požiadavkami.

Projekt filmovej výchovy pre stredné školy, ktorý bol v rokoch 2014 – 2016 podporený grantom Ministerstva školstva (KEGA 003VŠMU-4/2014), rozširuje osnovy výuky dejín umenia a slúži na popularizáciu filmového umenia a vedy. Je zameraný na študentov stredných škôl, ktorým sú určené prednášky a projekcie, a na ich pedagógov, ktorým je určený výstup z projektu v podobe základnej príručky filmovej výchovy pre stredné školy, s ktorou môžu ďalej samostatne pracovať v priebehu vlastného vyučovacieho procesu.

Projekt Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl pozostával z dvoch základných nosných častí. Prvú tvorila séria desiatich prednášok na témy, presahujúce hranice filmovej teórie a histórie a korelujúce so stredoškolskými učebnými osnovami. Prednášky, ktoré pripravili pedagógovia a pedagogičky z Katedry audiovizuálnych (dnes filmových) štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU boli doplnené audiovizuálnymi ukážkami a projekciami celovečerných filmov. Druhú časť projektu tvorila elektronická príručka k filmovej výchove, určená kolegom a kolegyniam zo stredných škôl.

Príručka obsahuje sprievodné texty k prednáškam ako aj súhrn základných informácií, bibliografické údaje a zoznamy odporúčaných filmov k jednotlivým témam, fotografie, analytické nákresy, ale aj užitočné tipy a inšpiratívne návody, s ktorými môžu stredoškolskí pedagógovia ďalej individuálne pracovať pri individuálnom zavádzaní prvkov filmovej výchovy do vlastného vyučovacieho procesu, či už v rámci predmetov ako estetika, alebo dejiny umenia, alebo aj rôznymi inými spôsobmi. Príručka nie je metodickým manuálom, ale otvoreným zdrojom informácií a inšpirácie, ponúkajúcim priestor na využitie v súlade s individuálnymi potrebami školy (umelecké školy, gymnáziá atď.).

Viac informácií o projekte TU.

Fotografie z prednášok: