Katedra filmových štúdií

Katedra filmových štúdií Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave poskytuje jedinečný študijný program, ktorý sa nedá študovať nikde inde na Slovensku. Zameriava sa najmä na teóriu a dejiny filmu, televízie, audiovízie.

Od roku 2021 je Katedra filmových štúdií súčasťou Inštitútu teórie divadla, filmu a hudby, pracoviska zriadeného za účelom zabezpečovania výučby v spoločnom univerzitnom študijnom programe s názvom teória divadla, filmu a hudby.

Na bakalárskom stupni študentky a študenti získajú základné vedomosti o dejinách aj súčasnosti svetovej i domácej kinematografie, zoznámia sa s jednotlivými filmovými profesiami, metodologickými postupmi, umenovednými prístupmi. Na magisterskom stupni sa historické i teoretické poznanie a nadobúdanie zručností prehlbuje, obohacuje o nové pohľady a smery.

Absolventi a absolventky sa môžu uplatniť v širokej škále profesií, ktoré súvisia s filmom a médiami všeobecne. Najčastejšie sa úspešní študenti a študentky uplatňujú v žurnalistike, rozhlase, klubovej práci s filmom, kurátorstve audiovizuálnych zbierok, reklame a PR, vo vedeckých pracoviskách a vysokom školstve.

Obľúbená je programová práca pre filmové festivaly, kde filmový odborník alebo odborníčka zostavujú festivalové sekcie.

Ďalšie možnosti uplatnenia poskytujú televízie v profesii dramaturga, tiež distribučné spoločnosti, printové médiá a internet. Všetko závisí od preferencií a individuálnych záujmov konkrétneho absolventa alebo absolventky.

Viac o uplatnení absolventov a prepojení štúdia s praxou sa dočítate v príručke KASolvent - Audiovizuálna prax a perspektívy uplatnenia: