KASolvent - Audiovizuálna prax a perspektívy uplatnenia

12.07.2019

Autorky: Eva Filová a Zuzana Mojžišová. Dnes sa veľa hovorí o školstve. O mnohých jeho problémoch. Jedným z nich je aj nedostačujúce prepojenie získavania teoretických vedomostí a praktických zručností najmä na stredných a vysokých školách. Je neodškriepiteľné, že správne namiešanie vedomostí a zručností u absolventov zvyšuje ich uplatniteľnosť v praxi, zamestnateľnosť, konkurencieschopnosť.

Katedra audiovizuálnych štúdií (KAS) na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave patrí jednoznačne k teoretickým "pracoviskám", napriek tomu sa jej študentky a študenti stretnú aj s viacerými príležitosťami si povinne či nad rámec bežných študijných povinností prehlbovať aj praktické zručnosti. Práve o týchto príležitostiach je táto elektronická príručka. Má slúžiť nielen aktuálnym poslucháčom, ale i budúcim uchádzačom, záujemcom o štúdium na KAS, no tiež aj ako orientačné skriptum k predmetu Audiovizuálna prax, ktorý sme na katedre zaviedli len nedávno.

Publikácia KASolvent – Audiovizuálna prax a perspektívy uplatnenia vznikla ako výstup projektu agentúry KEGA (č. 001VŠMU-4/2017) FILMOVÁ PAMÄŤ – medzigeneračný dialóg realizovaný prostredníctvom metódy orálnej histórie. Primárne sa, ako názov napovedá, projekt venuje orálnym dejinám, rozhovorom so staršími slovenskými filmovými tvorkyňami a tvorcami. Už samotná príprava a zrealizovanie takéhoto výskumu (audiovizuálneho záznamu) vyžaduje mnoho neteoretických zručností, rovnako ako následná medializácia a propagácia jeho výsledkov vo filmárskej obci, o ktorú sa snažíme kontinuálne už niekoľko rokov. Preto sa nám napísanie príručky práve v priestore menovaného grantu javilo ako zmysluplné a adekvátne, obohatili sme ho však aj o aspekty priamo nesúvisiace s rozprávanou históriou.

V zárodkoch premýšľania o obsahu tejto príručky sme sa nechali inšpirovať projektom UPsolvent – univerzitní vzdělání jinak (Tvorba a naplnění kompetenčního rámce pro profesní konkurenceschopnost studentů filmových, divadelních a mediálních studií)[1]. Na rozdiel od Palackého univerzity v Olomouci a dočasného trvania jej grantu je stratégia našej katedry dlhodobá, získavanie a nácvik praktických zručností implementujeme priamo do študijných plánov jednotlivých ročníkov, do povinných či povinne voliteľných predmetov, úloh a cvičení zadávaných na seminároch.

V prvej kapitoleMalé dejiny teórie a praxe je reč o tom, čo predchádzalo zavedeniu predmetu Audiovizuálna prax na našej katedre; druhá kapitola Publikačné aktivity monitoruje študentské možnosti uverejňovať odborné filmologické texty a tretia – Festivalová a klubová prax – možnosti zúčastňovať sa na organizácii filmových podujatí. V časti Grantové výzvy sa možno dočítať o ponukách našich i zahraničných donorov podporujúcich kultúrne aktivity i podmienkach, ktoré je potrebné naplniť, aby mohlo byť žiadosti vyhovené. K úspešnému zavŕšeniu rôznych projektov, akcií, nápadov v oblasti kultúry a umenia patrí okrem ich realizácie aj informovanie verejnosti v dostatočnej miere, vypustenie správy do sveta.O tom, ako sa učíme túto neľahkú prácu zdolávať u nás, hovorí kapitola Medializačné a propagačné stratégie. Absolventky či absolventi Katedry audiovizuálnych štúdií nezriedka v profesijnom živote kratšie či dlhšie pôsobia ako pedagogickí zamestnanci na stredných či vysokých školách, preto je správne sa sústrediť na ich Pedagogické zručnosti už počas štúdia.Našu elektronickú príručku uzatvárajú kapitoly KAS-absolventská anketa (relevantné názory bývalých a súčasných študentiek a študentov) a Inštitucionálne sieťovanie (portfólio organizácií, ktoré pôsobia v oblasti kultúry, umenia, filmu, audiovízie).

Úvod z publikácie Evy Filovej a Zuzany Mojžišovej KASolvent – Audiovizuálna prax a perspektívy uplatnenia

[1]https://www.psup.cz/projekt-tvorba-a-naplneni-kompetencniho-ramce-pro-profesni-konkurenceschopnost-studentu-filmovych-divadelnich-a-medialnich-studii/