Predmety

Audiovizuálna prax

 • Mgr. Eva Filová, ArtD., Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD. 

Prostredníctvom rôzne zameraných praktických cvičení študentky a študenti získavajú vedomosti a zručnosti upotrebiteľné v praxi po absolvovaní štúdia. Témy a žánre nie sú pevne určené, reagujú na aktuálne potreby Katedry filmových štúdií a sú vždy zadané na začiatku vyučovacieho procesu. Môže ísť napríklad o tieto zadania: marketingová stratégia podujatia, príprava a realizácia podkastových relácií či Študentských konfrontácií, pomoc pri realizácii odborných grantov, zorganizovanie odbornej prednášky, moderovanie verejnej debaty...  

Autorská výchova

 • prof. Václav Macek, CSc.

Základy vedeckého/novinárskeho písania o filme.

Autorský seminár

 • pedagogičky a pedagógovia KFS

Autorský seminár vedie poslucháčky a poslucháčov pri príprave ich teoretickej ročníkovej práce prostredníctvom individuálnych konzultácií s vybranou školiteľkou/školiteľom. Na konci zimného semestra bude mať poslucháč/ka skoncipovanú tému a úvod, resp. prvú kapitolu svojej teoretickej ročníkovej práce, bude mať vybrané metodologické nástroje pre svoj výskum, sfinalizovaný základ študijnej literatúry a súbor analyzovaných filmov.

Dejiny slovenskej kinematografie

 • prof. Václav Macek, CSc.

Hľadanie skrytých súvislostí, kontextov, interpretácia diel spolu s ich väzbou na autorský, resp. spoločensko-politický a ekonomický vývoj.

Dejiny slovenského filmu

 • prof. PhDr. Jelena Paštéková, PhD.

Dvojsemestrálny základný kurz je určený pre bakalársky stupeň odboru Umenie na FTF, ako voliteľný predmet je otvorený aj pre študentov a študentky Inštitútu divadla, filmu a hudby. V stručnom prehľade sa dozvedia, aké je pre vznik filmu dôležité materiálno-technologické, produkčno-finančné a distribučné zabezpečenie, ako súvisí poetika s politikou, z čoho sa rodí rozmanitosť tvorby kľúčových osobností, ako sa v rôznych historických obdobiach mení chápanie autorskej originality. Súčasťou prednášok sú konkrétne tituly hraného filmu. Poskytujú orientáciu v dejinách národnej kinematografie nielen prostredníctvom mien režisérov, ale výberovo sa sústreďujú aj na kreativitu iných audiovizuálnych profesií. 

Dejiny svetového filmu

 • Mgr. Eva Filová, ArtD., Mgr. Monika Mikušová, PhD., doc. Katarína Mišíková, PhD. 

Prehľad dejín kinematografie vo svete od prekinematografických vynálezov po koniec 80. rokov 20. storočia s dôrazom na umelecký, technický, priemyselný a inštitucionálny vývin v širšom spoločensko-kultúrnom kontexte. Má oboznámiť študentstvo s kľúčovými filmovými smermi, umelecko-produkčnými normami, autormi, autorkami a dielami. Rovnako má objasniť väzby tohto vývinu so súdobými trendmi iných umeleckých druhov a filmovo-teoretickou reflexiou. Zároveň predmet ponúka možnosť vidieť tie najvýznamnejšie a najlepšie filmy histórie a oboznámiť sa aj s menej známymi kinematografiami iných kontinentov.

Prednášky majú formu tematicky zameraných kapitol, sledujúcich vzájomnú previazanosť filmových hnutí a filmárskych osobností. Takto koncipovaná výučba má zorientovať poslucháča bakalárskeho stupňa v histórii filmového umenia a priemyslu, podnietiť ho k samostatnej kritickej reflexii historického materiálu a tým ho pripraviť na pokračovanie v štúdiu súčasnej kinematografie na magisterskom stupni.

Experimentálny film

 • Mgr. Eva Filová, ArtD. 

Prierez experimentálnym filmom voľne nadväzuje na avantgardy z Dejín svetového filmu bakalárskeho stupňa (v ktorých sme prešli 20. – 40. roky), pokračuje cez 50. roky s presahom do súčasnosti, k novým trendom a umeleckým stratégiám (apropriácia obrazu, remaking Hollywood, gender/queer art…). Cieľom predmetu je zcitlivovanie vnímania a čítania "iného" – nekomerčného, nenaratívneho audiovizuálneho diela, vytvoreného najmä do priestoru galérie a pre "nekinosálový" typ recipientov.

Filmová filológia

 • prof. Václav Macek, CSc.

Skúmanie diela fragmentarizovaného na jeho elementárne častice, práca s trópmi vo filme.

Filmová reč

 • Mgr. art Eva Šošková, ArtD.

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom všeobecný prehľad o filmovej reči, základných zložkách filmu a jeho vyjadrovacích prostriedkoch a oboznámiť ich s rôznymi spôsobmi výstavby filmu a s odbornou terminológiou. Pojmy sú nástroje, ktorými film analyzujeme, a tým sa prehlbuje naše porozumenie. Prednášky sú doplnené projekciami názorných ukážok. 

Filmová prax – Oral history

 • Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD., Mgr. Eva Filová, ArtD.

Spojenie výskumnej práce s filmovým nakrúcaním pri tvorbe rozhovoru metódou oral history, spolupráca študenta so známymi či menej známymi slovenskými filmovými tvorkyňami a tvorcami. Zapĺňanie bielych miest dejín slovenskej kinematografie prostredníctvom metódy oral history, ktorá patrí k relevantným súčastiam akéhokoľvek historického výskumu. V oblasti slovenskej filmologickej historiografie zatiaľ nejestvuje systematické dlhodobé skúmanie dejín prostredníctvom oral history, ktoré by viedlo rozhovory so staršími, známymi či zabudnutými filmovými tvorcami. Študentky a študenti získajú rôzne nové zručnosti a vedomosti: vyhľadávanie a skúmanie archívnych materiálov, príprava na vedenie rozhovoru, technické spracovanie dát, tímový duch a osobný vzťah k národnému kultúrnemu dedičstvu.

Filmová teória

 • doc. Martin Ciel, PhD.

Teória je množina usporiadaných, viac menej záväzných tvrdení, na ktoré skupina vedcov odkazuje, keď chce pochopiť či vysvetliť podstatu daného problému. Napríklad: film je semiotické zoskupenie dynamických audiovizuálnych obrazov organizovaných podľa sekvenčného dispozitívu.
Okrem toho aj gangstri, prestrelky, western, láska, sex, strach a smiech, naháňačky na koňoch a vesmírnych lodiach! Prednáška sa dotýka aj filmových žánrov.

Literatúra a film

 • prof. PhDr. Jelena Paštéková, PhD.. 

Ľudia 19. storočia ukladali veľké príbehy do románov a ľudia 20. storočia podľa nich začali nakrúcať filmy. 21. storočie je intermediálne, príbeh sa dávno neviaže na jediný spôsob vyjadrenia. Hoci sú slávny spisovateľ a bestseller stále súčasťou marketingu, situácia sa pootočila: úspešné filmy a seriály sa novelizujú, vydávajú sa vo veľkých nákladoch, vznikajú z nich dajme tomu komiksy, komiksové verzie sa znova recyklujú do podoby filmu, pretože trh si ustavične žiada nový tovar. Príbehy sú prepojené zjavnými aj menej nápadnými sieťami, ktoré sa nemusia volať práve facebook. Aj o tomto je predmet s názvom Literatúra a film. Jeho kľúčovými slovami sú autor, dielo, interpretácia. V minulosti znamenala literárna predloha predovšetkým zaujímavú hotovú tému. Medzi tradičné problémy preto patria filmové adaptácie, nad ktorými sa vznáša starodávny duch literárnej predlohy. Dnes sú hranice medzi oboma umeniami pohyblivejšie. Vyplynuli z otvorenosti súčasného umenia a kultúry. Stále ich však podmieňuje odlišnosť literárnej a filmovej mediality: povaha literárneho a filmového rozprávania, rozdielnosť jazyka.

History of Slovak Cinema

 • Mgr. Monika Mikušová, PhD. 

Predmet je určený zahraničným študentom v rámci programu Erasmus+. Cieľom jednosemestrálneho kurzu je priblížiť zahraničným študentom dejiny slovenskej kinematografie v kontexte dejín Slovenska. Pretože mnohí z nich nemusia poznať slovenskú kinematografiu alebo kultúru, kurz predstavuje výber z najvýznamnejších udalostí, trendov a filmových tvorcov. Súčasťou kurzu sú aj premietania kľúčových slovenských filmov.

Kultúra písaného slova

 • Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD. 

Štvorsemestrálny predmet o štylistike, o nástrahách i slastiach písania, o novinárskych útvaroch a filmových recenziách. Slovo je dôležité, veď bolo na počiatku. Cieľom predmetu je scitlivieť študentsky a študentov pre otázky jazyka a štylistiky, aby dokázali svoj názor (nielen) na filmové umenie zmysluplne písomne formulovať.

Metódy a prístupy

 • pedagogičky a pedagógovia KFS 

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom/študentkám základný prehľad o možnostiach výskumu audiovizuálneho prostredia a naučiť ich aplikovať osvojené poznatky na vlastné výskumné úlohy. Seminár je koncipovaný interdisciplinárne a zahŕňa viacero tematických modulov.

Praktická stáž

 • Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD. 

Praktická stáž pomáha poslucháčkam a poslucháčom nadviazať kontakty v externom prostredí a pripraviť ich tak na profesionálnu dráhu po absolvovaní štúdia. Poslucháč/ka si na základe ponuky katedry aktualizovanej pre každý školský rok vyberá inštitúciu, v ktorej sa bude o stáž uchádzať a po jej absolvovaní vyučujúcej predloží potvrdenie o absolvovaní stáže. Po dohode je možné absolvovať stáž aj v inštitúcii podľa vlastného výberu.

Premeny sci-fi: Dejiny science fiction kinematografie

 • Mgr. Ing. arch. Erik Binder, PhD.

Dvojsemestrálny prehľad science fiction kinematografie od počiatkov filmu konca 19. storočia až po súčasnosť, respektíve od dôb Georgesa Méliésa až po súčasnú vlnu postmoderných puzzle zápletiek. Prednášky sa zameriavajú buď na jednu či viacero dekád v histórii sci-fi kinematografie, ale aj literatúry alebo ponúkajú pohľad na určitý subžáner sci-fi, prípadne samostatne aj na českú a slovenskú sci-fi tvorbu. Výberový predmet je určený pre všetky ročníky na Katedre filmovej tvorby. Ku každej téme a prednáške prislúcha minimálne jedna projekcia vybraného filmového alebo seriálového diela.

Redakcia študentského časopisu Frame

 • Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD.

Pri príprave a realizovaní odborného časopisu sa študenti a študentky prakticky učia, ako vzniká toto médium od zvolenia témy, cez písanie jednotlivých textov, oslovovanie iných autorov, dramaturgiu časopisu, jazykové a obsahové redigovanie textov, zalamovanie, prípravu fotografickej/obrazovej súčasti až po ich konečné publikovanie.

Rodové štúdiá

 • Mgr. Eva Filová, ArtD.

Rodové štúdiá (Gender studies) v súčasnosti tvoria prirodzenú súčasť spoločensko-humanitných vied, ponúkajú kritické prehodnotenie aspektov verejného a súkromného života, ktoré predurčili asymetrické vzťahy medzi mužmi a ženami. Orientovanie sa v základnej terminológii, ťažiskových literárnych, filozofických, sociologických a feministických koncepciách by malo byť povinnou výbavou študentov audiovizuálnych štúdií. Jednotlivé teoretické koncepcie a rodové problematiky budú aplikované na vybrané príklady z domácej a zahraničnej kinematografie.

Seminár analýzy filmu

 • doc. Katarína Mišíková, PhD.

Na písanie je síce talent nevyhnutný, ale jestvujú isté naučiteľné postupy, podnecujúce analytické myslenie a schopnosť písomne argumentovať. Na ne je zameraný seminár, na ktorom si študenti a študentky osvoja základy neoformalistickej filmovej analýzy a jej terminológiu. Predmet má charakter praktických cvičení, ktoré smerujú k nabudeniu vnímavosti voči zákonitostiam filmovej formy, naratívnym a štylistickým vzorcom. Prostredníctvom práce s vybranými filmami si objasníme, ako jednotlivé prostriedky filmového diela fungujú v rámci celku filmovej formy a aké účinky dokážu vyvolávať. Súčasťou seminára bude tiež práca so základnými zručnosťami písania o filme (formulácia témy, východisko, argumentačné stratégie…).

Seminár súčasného filmu

 • Mgr. Monika Mikušová, PhD.

Seminár nadväzuje na predmet Súčasný svetový film a študentom ponúka možnosť prehĺbiť si vedomosti o najaktuálnejších trendoch vo svetovej kinematografii, ale aj spoznať ďalšie kľúčové aspekty diania v súčasnej audiovízii, ako sú festivalové stratégie a politiky, filmová distribúcia, podporné schémy a grantové systémy, ale aj nárast popularity Quality TV, či sily ázijských trhov.

Súčasný slovenský animovaný film

 • Mgr. art Eva Šošková, ArtD.

Kam sa posunul slovenský animovaný film od čias kritických Kubalových grotesiek, mohutnej večerníčkovej tvorby pre deti a autorských filmov, ktorých autori museli zo začiatku zápasiť s problémami takmer nulového profesionálneho zázemia? Deväťdesiate roky sú obdobím vzniku novej vlny slovenského animovaného filmu. Aké filmy priniesla a aký je slovenský animovaný film dnes?

Súčasný svetový film

 • Mgr. Eva Filová, ArtD., Mgr. Monika Mikušová, PhD., doc. Katarína Mišíková, PhD., Mgr. Ing. arch. Erik Binder, PhD.

Dvojsemestrálny prehľad svetovej kinematografie od 90. rokov po koniec 20. storočia s presahom po súčasnosť. Ponúka možnosť oboznámiť sa s aktuálnymi trendmi vo svetovej kinematografii a s filmami, ktoré tieto trendy určujú. Predmet nadväzuje na Dejiny svetového filmu z bakalárskeho stupňa štúdia a kladie si za cieľ poslucháčov a poslucháčky magisterského stupňa štúdia zorientovať v oblasti novšej a súčasnej kinematografie.

Úvod do filmových štúdií

 • pedagogičky a pedagógovia KFS

Seminár v kocke oboznámi poslucháčov 1. ročníka s náplňou, nástrojmi a praktickými presahmi ich domovskej disciplíny. Je koncipovaný ako séria monotematických stretnutí, vedených zakaždým iným pedagógom, čo zároveň umožní študentom zoznámiť sa s jednotlivými členmi katedry. V letnom semestri na predmet nadväzuje Autorská výchova, užšie zameraná na metodológiu filmologického výskumu.

Úvod do kognitívnej filmovej teórie

 • doc. Katarína Mišíková, PhD.

Je film ilúziou skutočnosti alebo jej reprodukciou? Musíme sa "učiť" rozumieť filmu? Prečo sa diváci dojímajú nad osudom fiktívnych filmových postáv alebo sa boja o svojich obľúbených hrdinov? Aké poznávacie mechanizmy stoja za porozumením filmovým obrazom od primárnej roviny vizuálneho rozpoznávania cez pochopenie príbehu až po interpretáciu jeho implicitných významov? Na seminári vychádzajúcom z platformy kognitívnych vied spolu s poslucháčmi a poslucháčkami hľadáme odpovede na podobne položené otázky prostredníctvom rozpravy nad vybranými textami kognitívne orientovaných filmových teoretikov a prostredníctvom analýzy filmových príkladov.

Vybrané kapitoly z dejín slovenského filmu

 • prof. PhDr. Jelena Paštéková, PhD.

Cieľom voliteľného predmetu na magisterskom stupni je ponúknuť študentom a študentkám kľúč k hlbšiemu porozumeniu kultúrnych a umeleckých súvislostí slovenského filmu. Prostredníctvom vybraných tém sa dôraz kladie na rozvíjanie schopnosti samostatne argumentovať a formulovať postoje. Prednášky sa sústreďujú na dobovú realizáciu tém (Stvárnenie národnej identity; Reflexia minulosti; Civilizmus a postcivilizmus; Podoby lásky a stereotypy; Debuty – kontinuita a diskontinuita; Spoločenská kritika a žáner a i.). Ich výber závisí od záujmu konkrétneho krúžku, ktorý tvorí maximálne 10 zúčastnených.

Vybrané kapitoly zo súčasného slovenského filmu

 • doc. Katarína Mišíková, PhD.

Seminár má študentstvu magisterského stupňa poskytnúť príležitosť pre vytvorenie si prehľadu o súčasnej slovenskej kinematografii a má tiež slúžiť ako diskusná platforma o aktuálnych problémoch slovenskej audiovízie. Seminár nesleduje chronológiu súčasnej slovenskej kinematografie, ale v tematických celkoch venovaných špecifickým okruhom (napr. hybridné filmy, dokumentárne autoportréty, detskí hrdinovi a hrdinky, sociálny realizmus, politický thriller, filmové eseje, podpora z verejných zdrojov, medzinárodné koprodukcie a pod.) rozkrýva, čím aktuálne slovenský film žije.