Súčasné filmové teórie 1: Nové rámce, iné problémy

01.11.2020

Zostavovateľka: Jelena Paštéková; autori a autorky: kolektív KFS. Klasické filmové teórie zaradili film medzi najvplyvnejšie umenia 20. storočia. Filmové autorstvo zrodené na konci päťdesiatych vstúpilo do kontaktu s "ťažkým" kalibrom semiologických konceptov a teórií prinieslo "iné" problémy: postštrukturalistické myslenie sa v nasledujúcich desaťročiach skrížilo s paralelnými prejavmi postmoderny - a kľúčové kategórie šesťdesiatych rokov, ako boli "realistické" reprezentácie a autentickosť, nahradil výskum utvárania fikcie, pascí simulákrov a zdigitalizovaných verzií paralelných svetov. "Light" verzie úplne všetkého sú dnes veľmi populárne. Naša kniha však takýto pohľad neponúka. Problémy sa usilujeme vnímať metodologicky, vo viacerých horizontálno-vertikálnych rezoch. Profilujúce práce väčšiny autorov vyrástli z reflexie a interpretácie audiovizuálnych diel v premenách času. Formulácia projektu vznikla z potreby pootočiť historický úbežník uvažovania. Súčasné filmové teórie 1 preto nemajú ambíciu sformulovať nové, ucelené filmologické (estetické, filozofické) koncepcie. Nechcú však ani opakovať zrejmé, overené, už vyslovené názory. Ponúkajú čitateľovi orientáciu v labyrinte protichodných argumentov, kladú korektné otázky a majú ambíciu nachádzať na ne odpovede. 

Autorka projektu: Jelena Paštéková