prof. PhDr. Jelena Paštéková, PhD.

Záujem o výskum vzťahov medzi umeniami ju od bádania literatúry a filmu z hľadiska rozprávania príbehov priviedol k hľadaniu širších kontextov slovenského umenia a kultúry. Na rôznych výskumných pozíciách pôsobila v Slovenskom filmovom ústave (1991-1993), v Ústave slovenskej literatúry SAV (1999-2006 bola riaditeľkou), od r. 1994 prednáša na Katedre filmových štúdií. Je garantkou odboru a predsedníčkou medziodborovej komisie pre doktorandské štúdium. Venuje sa aj oblasti nastavovania hodnotových kritérií a expertíz (odborné komisie SCCA, Pro Slovakia, časť Národnej správy o kultúrnej politike pre Radu Európy, Rada Audiovizuálneho fondu). Od roku 2014 sa každoročne podieľa na panelových diskusiách v rámci Týždňa slovenského filmu. Pedagogicky profiluje predmety praktických ateliérov Dejiny slovenského filmu a Vybrané kapitoly z dejín slovenského filmu. Prednáša tiež Literatúru a film, na doktorandskom stupni Naratívne modality literatúry a filmu. 

Medzi výstupy z grantových podujatí patrí kolektívna vedecká monografia Poetika a politika (2004), je autorkou projektu Súčasné filmové teórie: Nové rámce, iné problémy, posilňujúceho metodologický profil katedry (prvá časť 2019, druhá časť 2021). Publikovala monografie Dejiny slovenskej kinematografie (1997) a Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (2016 – obe s Václavom Macekom), monografiu o intermediálnych presahoch Rozprávanie o rozprávaní (2009) a Dobrí predkovia a Démoni (2014) o slovenských kultúrnych kontextoch päťdesiatych rokov. Edične pripravila komentovaný výber z diela spisovateľa a filmára Leopolda Laholu Posledná vec a iné (2007).