Príď k nám na bakalárske prijímačky!

13.11.2023

Ak chceš začať už budúci školský rok študovať teóriu, históriu a kritiku filmu na vysokej škole, prihlás sa k nám. Filmové umenie je nádherné a dá sa naň pozerať a o ňom uvažovať z mnohých strán. Okrem vedomostí u nás získaš aj mnohé zručnosti, ktoré ti po absolvovaní otvoria na pracovnom trhu mnohé dvere - festivalové, klubové, redakčné, archívne, televízne, distribučné, lektorské.... Termín na odovzdanie prihlášky sa nezadržateľne blíži – 27. 11. 2023. Viac info nižšie:  

Prijímacie konanie na bakalársky stupeň štúdia pre akademický rok 2024 / 2025

Študijný program: Teória divadla, filmu a hudby

Študijný plán: Filmové štúdiá

Forma: denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Jazyk: slovenský

O štúdiu:

Poslucháči Filmových štúdií získajú vedomosti a zručnosti zo špecificky filmovej oblasti, aj zo širokej oblasti humanitných vied a vied o umení. Oboznámia sa s dejinami svetovej a slovenskej kinematografie, filmovej teórie, divadla, filozofie, literatúry, výtvarného umenia a hudby, s princípmi analýzy a interpretácie diela a metodologickými postupmi. Nosné témy sa sústredia na poznanie a pochopenie historického vývoja filmového umenia, techniky a priemyslu, organizácie rôznych sfér audiovizuálneho prostredia a kultúry.

Podmienky pre prijatie:

• Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Uchádzači, ktorí nemajú v čase konania prijímacích skúšok ukončené stredoškolské vzdelanie maturitnou skúškou, budú prijatí na štúdium podmienečne. Oznámenie o úspešnom absolvovaní talentovej skúšky a prijímacieho pohovoru a prijatí uchádzača na uvedený študijný program sa stáva právoplatným až po predložení maturitného vysvedčenia na zápise na štúdium na VŠMU v septembri 2024.

• Zaslanie požadovaných domácich prác v stanovenom termíne, absolvovanie ústneho pohovoru a získanie určeného minimálneho počtu bodov.

• Znalosť aspoň jedného svetového jazyka.

Prihláška:

Uchádzači a uchádzačky sa najneskôr do 27. 11. 2023 prihlasujú prostredníctvom systému ePrihláška

Po vyplnení a potvrdení v systéme uchádzač prihlášku najneskôr 28. 11. 2023 zo systému stiahne vo formáte pdf a spolu s povinnými prílohami pošle mailom na lenka.marencikova@vsmu.sk. VŠMU neakceptuje iné typy elektronických prihlášok. Prihlášky zaslané po termíne nebudú akceptované.

Poplatok a platba:

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacích skúšok: 40,- EUR. Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (.pdf dokument), ktorý obsahuje všetky potrebné platobné údaje (číslo účtu, variabilný symbol). Pri platbe poplatku uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: BCPP22-Meno-Priezvisko (príklad: BCPP22-Jana-Kovacova).

Povinné prílohy k prihláške:

• Papierové potvrdenia o zaplatení poplatku 40,- eur / do mailu zašlite scan

• Vytlačený životopis / do mailu pošlite PDF

• Overená kópia maturitného vysvedčenia, ak uchádzač už zmaturoval / do mailu pošlite scan

• Kópie výročných vysvedčení zo všetkých ročníkov strednej školy / do mailu pošlite scan

Domáce práce:

Uchádzač / ka vypracuje a zašle nasledovné domáce práce:

• štruktúrovaný životopis, ktorého súčasťou môžu byť informácie o doplňujúcom vzdelaní (Základná umelecká škola, záujmové kurzy, umelecké workshopy), informácie o iných relevantných skutočnostiach (napr. publikované texty, umelecké výstupy, súťaže);

zoznam prečítaných kníh s filmovou tematikou alebo všeobecnejšie odborných alebo populárno-vedných publikácií o umení;

motivačný list, ktorý musí obsahovať dôvody a predpoklady pre zvolený študijný odbor v rozsahu 2 až 3 normostrany (pričom za normostranu sa považuje text s 1800 znakmi vrátane medzier);

zoznam troch filmov, ktoré uchádzač dôverne pozná a je pripravený sa o nich rozprávať na ústnom pohovore;

• dve ukážkové publikované alebo nepublikované filmové recenzie – každá v rozsahu min. 2, max. 3 normostrany.

Uchádzač / ka pošle domáce práce výlučne v elektronickej podobe na mailové adresy jakub.medvecky@vsmu.sk a zuzana.mojzisova@vsmu.sk

Posledný termín na zaslanie: 15. 12. 2023.

Po tomto termíne práce nebudú akceptované. Kvalitu domácich prác posúdi odborná prijímacia komisia, zložená z pedagógov Katedry filmových štúdií.

Termín a miesto ústneho pohovoru

9. 2. 2024

9:00, FTF VŠMU, Katedra filmových štúdií (miestnosti č. 312 a 313), Svoradova 2,

813 01 Bratislava.

Ústny pohovor má podobu voľného rozhovoru uchádzača s členmi prijímacej komisie. Témou môžu byť napríklad v rámci domácich prác odovzdané recenzie či v rámci domácich prác uvedené filmy a publikácie.

Bodové hodnotenie prijímacieho konania:

• Maximálny možný celkový počet získaných bodov: 100

• Maximálny počet bodov za domáce práce: 60

• Maximálny počet bodov za ústny pohovor: 40

• Minimálny celkový počet bodov, potrebný na úspešné vykonanie prijímacej skúšky: 60

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 8

Odporúčaná literatúra:

• Thompsonová, K. - Bordwell, D.: Dějiny filmu. Přehled světové kinematografie

• Patalas, E. - Gregor, U.: Dejiny filmu

• Sadoul, G.: Dějiny filmu

• Macek, V. - Paštéková, J.: Dejiny slovenskej kinematografie

• Přádná, S. - Škapová, Z. - Cieslar, J.: Démanty všednosti. Český a slovenský film 60. let.

Kapitoly o nové vlně

• Macek, V.: Štefan Uher

• Bordwell, D. - Thompsonová, K.: Umění filmu

• Monaco, J.: Jak číst film

• Casetti, F.: Dějiny filmových teorií 1945-1990

• Aristarco, G.: Dejiny filmových teórií

• Ejzenštejn, S. M.: Kamerou, tužkou, perem

Časopisy:

• Kino-Ikon

• Homo Felix

• Film.sk

• Kinečko

• Cinepur

• Iluminace