prof. Martin Ciel, PhD

Vyštudoval odbor filmová a divadelná veda na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Do roku 1990 pôsobil v Akadémii vied, neskôr vo Filmovom ústave ako vedúci Oddelenia výskumu. Od roku 1998 do 2004 bol prorektor VŠMU, v súčasnosti je pedagóg VŠMU na Katedre audiovizuálnych štúdií, kde zabezpečuje výuku dejín filmových teórií, filmových žánrov a súčasnej problematiky filmu. Zaoberá sa semiotikou filmu a súčasnými filmovými teóriami aplikovateľnými na analýzu. Vedúci doktorandských prác na VŠMU. Viedol prednáškové cykly na FAMU Praha a Universita Karlova Praha, Masarykova Universita Brno, Lincoln Center New-York, National Film Archive New-York, Filmotheque Tel-Aviv, Bieloruská Univerzita Minsk… Je členom Umeleckej rady VŠVU a Akademického senátu FTF VŠMU i Redakčnej rady SFÚ, spoluautor výskumno-vedeckého projektu Divadelného ústavu "Slovenská dráma": Dejiny slovenskej drámy 20. storočia, DÚ 2011.


Publikoval teoretické štúdie v rôznych odborných (filmologických, teatrologických) časopisoch a v zborníkoch, vystupoval na mnohých medzinárodných konferenciách. Jeho hlavné knižné práce sú Film. Ilúzia a akcia (1992), Odborná reflexia filmu na Slovensku (1997), Pohyblivé obrázky (2007), Metódy a možnosti analýzy filmového obrazu (2011), Film a politika. Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 – 1989 (2017). Je spoluautorom publikácií Archetyp-Mýtus-Utópia (1998), Svet v pohyblivých obrazoch Martina Šulíka (2000), Poetika a politika (2004), Dejiny slovenskej drámy 20. storočia (2011), Film a dějiny 3 (2012), Film a dějiny 4 (2014)…Spolupracoval s niekoľkými medzinárodnými festivalmi (MFF Rotterdam, MFF Krakow, MFF Bratislava) a v súčasnosti je programový poradca MFF Artfilm.