Mgr. art. Eva Šošková, ArtD.

Na Katedre audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU absolvovala všetky tri stupne štúdia. Vedie semináre Filmová reč a Súčasný slovenský animovaný film, ktorý vychádza z jej základného výskumu.

Bola riešiteľkou viacerých grantov, pričom sa zameriavala na animovaný film, napr. Slovenská kinematografia po roku 1989 (APVV), Súčasné filmové teórie (VEGA). V Národnom projekte Digitálna audiovízia v Slovenskom filmovom ústave skúmala slovenský animovaný film do roku 1989. Ako publicistka a kurátorka spolupracovala s festivalmi Bienále animácie Bratislava, Fest Anča v Žiline, Animateka v Ljubljane. V spolupráci so Slovenským filmový ústavom a Národným filmovým archívom v Prahe pripravovala prehliadku Československého animovaného filmu pre Filmmuseum vo Viedni. Publikuje štúdie a odborné články (Slovenské divadlo, Kino Ikon, Film.sk, Homo Felix) a každoročne hodnotí uplynulý rok v slovenskom animovanom filme (Týždeň slovenského filmu, Film.sk). Je spolueditorkou zborníka o Rudolfovi Urcovi a aktuálne pripravuje vlastnú monografiu o dejinách inštitúcií, poetiky a tém slovenského animovaného filmu po roku 1989.