doc. Katarína Mišíková, PhD.

Prednáša o dejinách filmu, kognitívnej a naratívnej teórii, analýze filmu a súčasnej slovenskej kinematografii. Je autorkou monografie Mysl a příběh ve filmové fikci (2009), desiatok článkov a štúdií v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch. Je autorkou elektronických skrípt Akademické kompetentnosti (2023), spoluautorkou elektronických skrípt Kapitoly z dejín svetového filmu (2015) a spoluautorkou a (ko)editorkou kolektívnych monografií Metamorfózy študentskej tvorby (2011), Nový slovenský film (2015), Transformation Processes in Post-Socialist Screen Media (2016) a koeditorkou zborníka Slovenský film v roku 2016 (2017). Venuje výskumu rozprávania a štýlu v slovenskom filme po roku 1989 s dôrazom na problematiku filmového realizmu. Medzi jej profesionálne aktivity patrí aj filmová kritika, popularizácia filmu a myslenia o filme. Je spoluautorkou rozhlasového seriálu Kino-Ucho (2012-14) a edukatívnych projektov Filmový kabinet deťom (2014), Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl (2016) a Obrazy (proti) extrémizmu (2018).