A žili šťastne, až kým nevytriezveli... /Vanessa Suchá

07.11.2023


"Nepi, Jano, nepi vodu, voda ti je len na škodu, ale sa ty napi vína, to je dobrá medicína. Aj tí naši pi­jávali, aj my pijať budeme. Čin čin borovička, včera bola v súdku, dnes v žalúdku. V našej obci všetci pijú, iba Ďuro nie. Musíme sa Ďura spýtať, prečo ne­chce piť. Mohol by nám jedného dňa pekne zavariť.Ani s nami nepije, ani ženu nebije, prečo sa len od nás takto dištancuje?"

Tieto, spoločne so stovkami ďalších, texty piesní velebia či satiricky kritizujú metlu ľudstva – "CH3-CH2OH". Alkohol. Nie je žiad­nou novinkou, že pitie alkoholu v každej forme je na Slovensku normalizované a je skôr divné nepiť, ako piť. My Slováci sme čudní ľudia. Kultúrou konzumu inšpirovaná hudba nie je jediným dru­hom umenia, v ktorom sa alkohol spomína, resp. nachádza. Takmer celosvetovo a celospoločensky tolerovanú drogu využíva, celkom prirodzene, aj najmladšie umenie – film

Najčastejší, tzv. nenápadný kontakt s alkoholom v slovenskej kinematografii nachádzame takmer v každom filme. Pohár vína, ktorý si postava vychut­náva pri večeri, prípitok na privítanie či jeden pohárik na odvahu nehrá významnú rolu pre filmový dej ako celok. Alkohol, nielen v našej kultúre, je súčasťou rituálov (počnúc samotnými bohoslužbami) a najrôznejších tradícií (prípitok na oslave). Ako už vyplýva z faktu, že napríklad spomínaný prípitok je zaužívaná spoločenská konvencia, mnohí divá­ci si v tomto prípade ani aktívne neuvedomujú výskyt alkoholu v daných scénach a už vôbec z toho neusudzujú, že by od neho mohla byť filmová posta­va závislá.

K zmene situácie dochádza, akonáhle alko­hol vstupuje do druhého plánu a slúži na charakteizáciu postavy, ústrednou témou filmu však stále nie je alkoholizmus. Pre tvorcov bol alkohol odjakži­va veľmi vďačná neverbálna pomôcka na dokresle­nie napríklad statusu filmovej postavy. Výberom druhu alkoholu, prostredím, v ktorom sa konzumu­je, v neposlednom rade i vypitým množstvom divák automaticky zaradí postavu do kontextov, odhalí sa príslušnosť k určitej spoločenskej vrstve. Spravidla sa vo filmoch odohrávajúcich v dedinskom pros­tredí (ktoré budeme spomínať nižšie) pije domáci alkohol, vodka, slivovica, na značke si tu nikto nepotrpí, hlavné, že je v tom etanol. Keď sa vo filmo­vom prostredí presúvame do mesta, resp. z filmovej krčmy do filmového baru (o tom detailnejšie taktiež nižšie), narazíme na odlišne sa prezentujúcich ľudí zvyčajne vyššej spoločenskej triedy, ktorí si potrpia na značku a namiesto slivovice pravdepodobne "potečie" koňak či whisky. Vo filme Dušana Haná­ka Ja milujem, ty miluješ pretieklo naozaj veľké množstvo alkoholu, hlavná postava, starý mládenec Pišta, konzumuje väčšinou podomácky vypálený al­kohol, v lepšom prípade pivo. Hanák pri výbere alko­holu, ktorý Pišta na dennej báze konzumuje, výstižne dokresľuje charakter filmovej postavy prislúchajúcej k robotníckej triede socialistického Československa.

Okrem rýchleho zaradenia do spoločen­skej triedy predstavujú liehoviny šikovný, a často aj nadužívaný trik tvorcov, ako stelesniť emócie, ktoré postavy prežívajú. Keď sa dostane k slovu zo­brazovanie smútku, sklamania či hnevu, postava okamžite ohrieva barovú stoličku či krčmovú lavicu a sedí s pohárikom v ruke. Obraz Slováka-trpiteľa je bežný, ako však aj zo Slávnosti v botanickej záhrade vieme, "ľudí vždy zlé trápilo a dobré tešilo". A alkohol bol prítomný v oboch prípadoch. Nepomáha výlučne iba s dotvorením smutných príbehov o trpiteľoch, spája sa s ním, samozrejme, aj oslava, ktorá podne­cuje radostné emócie. Ojedinelý jav pre slovenskú kinematografiu, film Slávnosť v botanickej záhrade, okrem slávenia dňa každodenného oslavuje prostredníctvom alkoholu i samotný alkohol – Babindolský rubín. Naivní babindolskí opilci nakoniec uveria, že s falošnými krídlami dokážu vzlietnuť a Pierrova inscenácia biblického príbehu v Káne Galilejskej vedie k zázraku – voda na víno sa premieňa.

Alkohol či alkoholizmus ako úplne ústredná téma v slovenskom filme nefiguruje tak často, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Najčastejšie ho ako hlavný motív v slovenskej kinematografii stretá­vame vo filmoch situovaných v prostredí slovenskej dediny. Samozrejme vo všeobecnosti platí, že tvor­ca nesie istú zodpovednosť v tom, či sa rozhodne konzumáciu liehovín využiť tak, aby mala mra­voučný dopad na diváka, alebo na druhej strane môže pitie i glorifikovať. Mravoučný dopad by mala niesť aj Ťapákom sfilmovaná adaptácia poviedky Rysavá jalovica pojednávajúca o alkoholizme na dedinách prostredníctvom postavy Adama Krta, ktorý síce na konci sľubuje svojej žene, že prestane piť, no predchádzajúce udalosti sujetu z opilca Krta nerobia práve spoľahlivú a vierohodnú oso­bu. Požičajme si ako príklad film od zahraničných filmárov zo Škandinávie, Chľast už len podľa názvu mnohých divákov láka k vyvodeniu záveru, že ide o film primárne pojednávajúci o alkoholizme, no nie je tomu tak. Alkoholizmus je v tomto filme len sprievodným javom krízy stredného veku, ktorá je hlavnou témou snímky. Podobne tomu často býva(lo) aj v slovenskom filme, kde je vzhľadom na našu kultúru konzumu takmer nemožné vylúčiť vo filme výskyt alkoholu alebo alkoholikov, čo však nemusí nutne viesť k prehláseniu, že by sa určitý film točil výhradne okolo témy alkoholizmu. Z mladej generácie filmových študentov VŠMU s nami a aj v zahraničí (festival v Cannes) v poslednej dobe za­rezonoval film Chlieb náš každodenný od Alice Bed­nárikovej, kde prostredie trojgeneračného domu na južnom Slovensku poskytlo základ pre výstižné zo­brazenie závislosti na "tekutom chlebe".

Zobrazenie konzumácie alkoholu sa, prirodzene, líši od filmu k filmu, no je možné v tom­to priestore generalizovať. Najväčšie odlišnosti v zo­brazení alkoholu súvisia s miestami, na ktorých sa dej filmu odohráva. Inak sa pije na dedine a inak zas v meste, medzi filmovou krčmou a filmovým barom v histórii slovenskej kinematografie je prie­pastný rozdiel. Slovenská dedina, folklórna rurál­na idylka, ktorá však častokrát skončí, akonáhle sa dostane do tela etanol, nehľadiac na to, či sme na "Jakubiskovom východe", alebo "Havettom juhu". Slováci veľmi radi spievajú, no ešte radšej pijú. Súčasťou slovenského folklóru bol odjakživa i alko­hol a slovenský film na toto prepojenie myslel už od samého počiatku. Alkohol neobišiel ani prvý slovenský dlhometrážny hraný film, Siakeľovho Jánoší­ka z 1921 či Fričovo spracovanie zbojníckej legendy v hlavnej úlohe s Paľom Bielikom, kde sa Jánošík ocitá v krčme. 

"V slovenských filmoch sa krčma ob­javuje veľmi často. Kľúčové scény konfliktov, ideologických stretnutí alebo súperenie dvoch mužov o jed­nu ženu sa najmä v starších filmoch väčšinou riešili tam."[1] Krčma na vidieku je častokrát, slovami Petry Hanákovej, centrálna sociálna inštitúcia [2], žiadnou náhodou situovaná priamo pri kostole. Ženy idú v nedeľu do kostola, muži do krčmy. Z rodového hľadiska (nielen) v slovenských filmoch je dedinská krčma vyslovene mužskou záležitosťou, v duchu "nalievajte, už idem".

Vo filmovej krčme sa pije veľa a ešte viac, čo sa druhu alkoholu týka, postava z Pomocníka v tom má jasno: "Víno ja nepijem, u nás len ostrô." Juraj Jakubisko je v zmysle symboliky vo viacerých fil­moch sústredený na folkloristiku, špeciálne jej bru­talistickú líniu, tú, ktorú napríklad film Rodná zem či Zem spieva nereprezentujú. Východ Slovenska a jeho folklór hral významnú rolu i vo výbere druhu alkoholu konzumovaného vo filmoch ako Zbehovia a pútnici či Tisícročná včela. Vo filmoch s vidieckou estetikou sa najčastejšie stretávame s tvrdým alko­holom, špeciálne domácej výroby, ako výhovorka pre nadmerný konzum môže slúžiť oslava či svad­ba (Tisícročná včela) alebo len neznesiteľná ťažoba všedného dňa (Sváko Ragan). Herec Jozef Kroner aj prostredníctvom sváka Ragana poznal prostredie filmovej krčmy naozaj dôverne a vedel i dobre vy­jednávať, spomeňme si len na jeho: "Čo stojí liter z toho súdka? Šesť korún. A čo stojí kvapka? No nič. Tak mi nakvapkajte pol litra." Vo filme Pole neorané zas ovládajú múdrosť, že do brucha treba naspodok trocha slaninky a navrch pálenky položiť. Dedinská krčma je v slovenskej kinematografii natoľko často sa vyskytujúcim javom, že príkladov by sa našlo nao­zaj neúrekom.

Vo svete má James Bond svoje Vesper Martini, u nás čašník Balucha "Biskvit Debušé" zo saponátu a čierneho čaju. V slovenskom meste pijú ľudia inak. Mestský štýl pitia sa praktikuje predovšetkým vo filmových baroch, kaviarňach, v luxusných podnikoch či v tatranských hoteloch. Postavy, ktoré alkohol konzumujú, majú ďaleko od sváka Ragana, stereotypu dedinského alkoholika, sú nimi umelci (Kristove roky, Panna zázračnica), "smotánka" (Kým sa skončí táto noc, Sladké sta­rosti) či bežní malomeštiacki ľudia (Štvorylka, Čert nespí, 322). Na rozdiel od prostredia dedinskej krčmy nachádzame vo filmových baroch oveľa častejšie aj ženy (napríklad české dámy z Kým sa skončí táto noc), slovami vypožičanými z Prípadu krásnej nerestnice – "pijú aj paničky z vyššieho ranku, Tuzex dámy". V miestnom podniku vo filme Skalní v ofsajde si žena nemá problém vypýtať od čašníka koňak, aj keď má radšej malinovku. Okrem tejto zmeny oproti dedine dochádza aj k zámenám v druhu alkoholu. Pivo sa mení na víno, domácu slivku strieda koňak, pani Betka vyťahuje "Napoleóna" alebo nachádzame aj spomínané "Debušé" z Herzových Sladkých sta­rostí. Mešťania si často potrpia na značky a alkohol prevláda ako spôsob zábavy, tekutá múza a menej ako tlmič psychickej bolesti.

Často sa stretávame s tvrdením, ako slovenské filmy dokonale vystihujú našu národnú mentalitu, a preto sú často iba o alkohole. Aj keď nie je možné poprieť fakt, že by sa na Slovensku vo filmoch alkohol nevyskytoval, ide o predsudok. Mnohé aj z vyššie spomínaných filmov jednoznačne pracujú s komplexnejšími a hlbšími témami, ako je len pitie tohto nášho národa. Na druhú stranu, aj keď z nás umenie lepších ľudí nespraví, minimálne sa o to slovenský film pokúšal. Vznikali osvetové filmy (Nebezpečie "CH3-CH2OH", Východisko), ktoré sa sústreďovali výlučne na škodlivé účinky alkoho­lu, a tak je možné, že v tých našich obciach bývali viacerí Ďurovia, ktorí alkoholu neholdovali.

Autorka je študentkou 2. ročníka


[1] Jena Opoldusová: Krčma je najfotogenickejšia vo filme a fotografii. Pravda, 10. 3. 2015. Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/348117-krcma-je-najfotogenickejsia-vo-filme-a-fotografii/.

[2] Tamže.


FOTO: Snímka z filmu Ja milujem, ty miluješ (1980). Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/porady/41416-ja-milujem-ty-milujes/