História filmových festivalov na Slovensku /Tereza Kravecová

06.11.2023

Prvý filmový festival na Slovensku rozbehol svo­ju krátku éru v roku 1992 a niesol názov Forum. História tohto festivalu však siaha ešte do osemde­siatych rokov, keď sa v roku 1984 uskutočnil "nultý ročník", vtedy ešte označovaný za seminár Mladý hrdina v českom a slovenskom filme. Premietali sa najmä trezorové filmy, ku ktorým sa v tom období nedostávalo jednoducho. Hlavnú zodpovednosť za organizáciu niesli členovia Filmového klubu pri Vysokoškolskom klube Mestského výboru Socialis­tického zväzu mládeže v Bratislave. Išlo o reakciu na čoraz menej populárne študentské kino (Štukino), ktoré zväčša premietalo komerčné filmy zo širokej distribučnej siete. Cieľom Filmového klubu bolo šíriť filmové umenie medzi mladými a seminár sa zameriaval na tituly, kde bol hlavným hýbateľom deja práve mladý hrdina. Počas seminára sa viedli diskusie, premietali vybrané snímky. Nezameriaval sa veľavýznamným spôsobom na ocenenia, skôr sa snažil skúmať historické a teoretické súvislos­ti slovenskej kinematografie a jej kľúčové problémy. V nasledovných rokoch vznikli tri kategórie – študent­ské, amatérske a profesionálne filmy. Keď sa organizátori v roku 1992 rozhodli v tradícii Fóra mladého filmu pokračovať, museli pozmeniť koncepciu fes­tivalu. Zamerali sa na tvorbu mladých filmárov a porovnávanie vývinu a výsledkov filmovej tvorby v európskych krajinách. Pôvodný názov sa pozmenil na Medzinárodný festival debutov – Forum. Okrem domácich filmov začali prihlasovať svoju tvorbu aj ľudia z iných krajín, čo umožnilo festivalu nadobud­núť medzinárodný charakter. Aj napriek tomu sa však organizátori snažili zachovať "komorný" charakter a nenechať sa ovplyvniť pátosom svetových podu­jatí tohto typu. Forum sa situovalo do štyroch miest v Bratislave – Charlie centra (kde boli tri projekčné sály), do kín Juventa a Mladosť a do projekčnej sály v budove VŠMU. Po štyroch relatívne dobrých, hoci nie práve finančne úspešných ročníkoch sa z eko­nomických dôvodov a v dôsledku neúspešného zháňania sponzora nemohli konať dva nasledovné (1996,1997)[1], pričom v roku 1998 Forum kvôli nesta­bilnému postaveniu nadobro zaniklo.

Aj napriek tomu však podnietilo vznik donedávna fungujúceho Medzinárodného filmového festivalu Bratislava, ktorého prvý ročník sa usku­točnil o rok neskôr. Ten sa koncom jesene konával v našom hlavnom meste až do roku 2018. Jeho súťažná sekcia sa skladala z ceny za najlepší film, réžiu, mužský a ženský herecký výkon. Súčasťou boli aj Medzinárodná súťaž za najlepší dokumentárny film (2009 – 2017) a Medzinárodná súťaž za najlepší krátky film (2009 – 2017). Podobne ako Forum, aj MFF Bratislava sa zameriaval najmä na začínajúcich tvor­cov – jeho stálu sekciu tvorila medzinárodná súťaž debutov a druhých hraných filmov. Snažil sa obja­vovať nové mená, do výberu filmov hľadať snímky zaoberajúce sa témami dôležitými pre daný rok (prípadne špecifické obdobie).[2] Organizátori sa však 21. ročník festivalu pre nepriaznivé ekonomické podmienky v roku 2019 rozhodli nerealizovať a jeho najbližšie pokračovanie je odložené na neurčito.[3]

Najstarší a zároveň stále fungujúci festival[4] (až na koronový rok 2020 a zrušenie z finančných dôvodov v minulom roku) sa odohráva na opačnom konci republiky, v Košiciach. Art Film Fest Košice (do 2015 Art Film Fest Trenčianske Teplice, Trenčín) mal veľkú "premiéru" v júni 1993, keď sa sústreďoval na dokumentárne filmy o umení a o dva roky ne­skôr ponuku rozšíril aj o hrané filmy. V tom istom roku začal festival udeľovať aj ocenenie Hercova misia, ktoré si počas nasledujúcich rokov odniesli okrem významných českých a slovenských hercov (Iva Janžurová, Josef Abrhám, Marián Labuda...) aj svetové osobnosti ako Jacqueline Bisset, Gérard Depardieu, Jeremy Irons alebo Jean-Paul Belmondo. Od roku 1997 sa festival rozšíril aj do Trenčína, kedy sa výrazne zvýšil počet návštevníkov (nakoľko počas prvého ročníka boli snímky premietané iba v jed­nom kine s kapacitou 200 ľudí). Festival odovzdáva aj cenu Modrý anjel[5] v piatich hlavných kategóriách – najlepší dlhometrážny hraný film, krátky film, herecké výkony a réžia. Ďalšie zaujímavé ocenenie, ktoré pribudlo počas 8. ročníka festivalu, sa nazýva Zlatá kamera. Tú za výrazný prínos v oblasti kine­matografie získavajú profesionáli z najrôznejších oblastí (Roman Polanski, Dušan Hanák, Emir Kus­turica...). Počas nasledujúcich rokov sa o akcii začalo hovoriť ako o "festivale filmového umenia" a v roku 2016 sa, vzhľadom na výhodnejšie podmienky a najmä možnosť potenciálne vyššej návštevnos­ti nasledujúcich ročníkov, presunula do druhého najväčšieho slovenského mesta.

Dva mesiace po Art Film Feste sa v Banskej Štiavnici koná od roku 1999 letný festival 4 ŽIVLY, ktorý každoročne ponúka pestrú selekciu krátkych, experimentálnych, animovaných, dokumentárnych aj dlhometrážnych hraných filmov, vždy zameraných na inú tému (v roku 2023 bolo témou SVETLO). Okrem projekcií môžu návštevníkov obo­hatiť rôzne masterclassy a workshopy, mladší záu­jemcovia si prídu na svoje vďaka programu pre deti s filmami určenými práve mladšiemu publiku a tvorivým dielňam.[6]

S nástupom ďalšieho ročného obdobia prichádza aj piešťanský festival Cinematik, ktorý je síce mladší než ostatné spomínané podujatia, no za 18 rokov svojej existencie si dokázal vybu­dovať meno zvučné pre rozličné generácie. Festi­val sa zameriava na nezávislé filmy predovšetkým z európskej produkcie. Zároveň uvádza retrospek­tívy venované národným kinematografiám a nie až tak známym osobnostiam zo sveta filmu. Výber filmov pre hlavnú súťažnú sekciu Meeting Point Europe zveruje festival pätnástim filmovým kritikom z pätnástich krajín Európy. Festival taktiež podporuje slovenské dokumentárne filmy, ktoré majú vlastnú súťažnú kategóriu – Cinematik.doc, organizuje aj seminár zameraný na produkovanie doku­mentárnych filmov v Európe. Podobne ako ostatné festivaly, aj Cinematik ponúka množstvo sprievod­ných akcií vrátane kvízov, masterclassov a komen­tovaných projekcií.[7]

V októbri sa v priestoroch kinosál VŠMU koná festival študentských filmov Áčko, kde sa pre­mietajú filmy zo slovenských vysokých a stredných škôl s audiovizuálnym zameraním. Cieľom festivalu je inšpirovať a motivovať študentov v umeleckej čin­nosti a zároveň predstaviť tvorbu mladých filmárov potenciálnym distribútorom alebo producentom.[8]

Neskorá jeseň patrí podujatiam Jeden svet a Inakosť – obe sa zameriavajú najmä na témy ľudských práv a slobôd a globálne polarizujúcich problémov. Jeden svet prezentuje zahraničné aj domáce dokumentárne filmy a Inakosť sa venuje hlavne témam súvisiacim s LGBTQ+ komunitou, pričom primárnym cieľom je vzdelávanie publi­ka podporujúce zápas s generovaním a rozširovaním homofóbnych názorov, ktorým aj dnes musí práve táto menšina čeliť.[9]

Najznámejšie podujatie venované výlučne animovaným filmom je nepochybne Fest Anča. Výber snímok je určený predovšetkým dospelému divákovi a program tvorí nielen kolekcia nových fil­mov, ale aj dôležitých snímok z histórie.[10]

Okrem spomínaných festivalov sa na Slovensku počas roka uskutočňujú aj menšie filmové prehliadky zamerané na špecifickú oblasť – Agrofilm (poľnohospodárstvo), Ekotopfilm – Envirofilm (život­né prostredie), Medzinárodný festival potápačských filmov (pod vodnou hladinou), Medzinárodný festival horských filmov Poprad (šport a život v horách).[11]

Tento článok zachytáva iba niektoré, hoci najdôležitejšie, zo slovenských filmových festivalov, ktorých selekcia prezentovaných a súťažných fil­mov je skutočne rôznorodá. I keď je Slovensko po­merne malá krajina, ponuku zaujímavých akcií spo­jených s prezentáciou nie vždy ľahko dostupných filmov má skutočne širokú. Iste všetci iba dúfame, že sa v nasledujúcich rokoch bude len rozširovať a nestretnú ju ďalšie finančné problémy, ktoré by nás zbytočne pripravili o oslavy filmového umenia.

Autorka je študentkou 2. ročníka


[1] Wanda Kaprálová, História a vývoj Medzinárodného filmového festivalu Forum v Bratislave. (Bc.) Brno: Ústav filmu a audiovizuální kultury, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita 2016, s.6 – 38.

[2] https://bratislavaiff.sk/info/o-festivale/

[3] https://bratislavaiff.sk/novinky/medzinarodny-filmovy-festival-bratislava-sa-v-roku-2019-neuskutocni/

[4] https://artfilmfest.sk/

[5] https://sk.wikipedia.org/wiki/Art_Film_Fest

[6] https://www.4zivly.sk/sk/o-nas

[7] https://profil.kultury.sk/sk/filmove-festivaly/

[8] https://festivalacko.sk/o-festivale-2/

[9] Tamže.

[10] https://www.festanca.sk/

[11] https://profil.kultury.sk/sk/filmove-festivaly/


FOTO: Fotografia z konferencie českých a slovenských filmových tvorcov, Festival československého filmu, r. 1959, Banská Bystrica. Zdroj: https://www.vtedy.sk/galeria/filmovy-festival-prvy-banska-bystrica/2